Zápis Tlačiť
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na
š. r. 2021/2022 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2021 do 31.5.2021 a to jedým z nasledovných spôsobov:
- vyplnením elektornického formuláru na web stránke školy - zápis detí 
- písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám.408,906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ,ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
 Kópia rodného listu a potvrdenie od lekára musí byť súčasťou prihlášky - môžete doručiť do MŠ aj dodatočne po odoslaní elektronickej prihlášky do 31.5.2021
 
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 12.5.2021 v MŠ v čase od 10:00 -12:00
 
Prednostne sa prijímajú deti:
-ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej