oznam
Zoznam detí pre školský rok 2020/2021 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.

Modrý pavilón - predškoláci ( deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Zelený pavilón hore  - deti vo veku od 10/2016 - 8/2017
Zelený dole -  9/2017 - 8/2018
Žltý pavilón hore - 6/2016 - 9/2016
Žltý dole - 9/2017 - 05/2018
Oranžový pavilón dole - 1/2016 - 9/2016
Oranžový hore - 9/2015 - 1/2016

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
sk.r. 20/21
 

Školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020. Deti sa do MŠ privádzajú od 6:15 do 8:00 hod.
O 8:00 hod. sa budovy MŠ uzamykajú. Prevádzka MŠ jeod 6:15 do 16:15 hod.

Deťom do MŠ prvý deň treba priniesť papučky a pyžamko. V súvislosti s opatreniami Covid-19 sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

-          Do budovy MŠ môže rodič vstúpiť LEN s rúškom na tvári

-          Do MŠ privádza dieťa jeden zákonný zástupca a v budove sa zdržiava max. 10 min

-          Pred vstupom do budovy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom nachádzajúcim sa pri vstupe do budovy

-          Je prísny zákaz nosenia akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia ( hračky, vankúše a pod. ) rodič dieťaťu dá do skrinky len vrecúško s náhradným oblečením a dievčatám vlastný hrebeň

-          Do skrinky dieťaťu treba umiestniť náhradné rúško (pre prípadné podozrenie Covid19)

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

-          Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

-          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-          Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. Pokyny sú uverejnené v priestoroch MŠ.

 
oznam
Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že k žiadosti o prijatie dieťaťa na š.r. 2020/2021 je potrebné doložiť do 30.6.2020 potvrdenie od lekára a kópiu rodného listu dieťaťa ( ak ste už niečo doložili, nieje nutné opakovane). Potrebné doklady môžete doručiť do MŠ od pond. do pia. v čase od 8:00 do 16:00 do oanžovej budovy. Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy,treba zazvoniť.
 
strava

V čase mimoriadnej situácie od 01.06.202 je možné prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 6:00hod.v daný deň

Možnosti odhlasovania zo stravy:

telefonicky na tel.č 034/6588822

mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

do zošita pri triede

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ sa v čase mimoriadnej situácie od 01.06.2020 výdaj stravy pre zákonných zástupcov dieťaťa nezabezpečuje,
nakoľko školská jedáleň nedisponuje výdajným okienkom. Za včasné neodhlásenie dieťaťa zo stravy sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 
oznam
 Zoznamy detí na mesiac jún 2020 sú uverejnené v sekcii zoznam detí. Zoznamy sú aktuálne pre mesiac jún 2020, na mesiace júl a august sa budú aktualizovať.
 
oznam
 

1.       Rodičia, ktorí majú záujem prísť deťom pre veci, ktoré im zostali v skrinke, môžu prísť do Materskej školy dňa 26.5 v čase od 9:00 do 12:00 hod.

 
Oznam o prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa MŠ Rohožník sa obnovuje prevádzka MŠ dňa 1.6.2020. Prevádzka Materskej školy bude prebiehať v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roku 2019/2020.

  • Prevádzková doba materskej školy pre toto obdobie je od 7:00 – 16:00 hod.
  • Prevádzka materskej školy bude prebiehať do konca školského roku t. j. mesiace jún, júl a august.
  • Kapacita materskej školy vzhľadom na personálne a materiálne možnosti pre dané obdobie je 75 detí.  Vzhľadom na kapacitu MŠ za daných podmienok bude návšteva MŠ umožnená deťom, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria :
    • ak ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
    • ak ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
    • ak ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku./ v tomto prípade,ak ide o dieťa, ktorèho zákonný zástupca nevykonáva prácu na pracovisku,tak dieťa vzhľadom k situácii a zvýšeniu ochrany zdravia detí, môže MŠ navštevovať,len doobeda/ 

Kritéria sú v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020.


Predbežný záujem bol vykonaný telefonicky, avšak záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť aj písomne, kde príde k overeniu splnenia vydaných kritérií.


Žiadame rodičov, ktorí prejavili záujem o návštevu MŠ, aby v dňoch 25.5 – 26.5.2020 v čase od 8:00 do 12:00 doručili vypísaný formulár do MŠ alebo zaslali (podpísaný, naskenovaný) mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Formulár môžete vypísať aj v MŠ, nie je nutné si ho doma tlačiť.


Rodič pri doručení potrebného formuláru dostane pokyny pre návštevu MŠ pre obdobie do konca školského roku.

 
Zápis
 Formulár k zápisu nájdete v hlavnom menu Zápis do MŠ.
 
Zápis
Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že  zápis nových detí na
š. r. 2020/2021 sa uskutoční nasledovne. Žiadosť o prijatie dieťaťa zákonný zástupca podá v dobe od 30.4.2020 do 31.5.2020 a to jedým z nasledovných spôsobov:
- vyplnením elektornického formuláru na web stránke školy,ktorý bude uverejnený od 30.4.2020
- písomne poštou na adresu MŠ Rohožník, Školské nám.408,906 38 Rohožník alebo vhodiť do schránky MŠ,ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ
 
Žiadosť odoslaná iným spôsobom ako elektronickým formulárom je zverejnená v sekcii dokumenty MŠ na www.msrohoznik.sk (túto žiadosť si môže rodič vytlačiť a vypísať).
Rodič, ktorý nemá možnosť žiadosť odoslať elektronicky alebo si doma vytlačiť, môže si tlačivo vyzdvihnúť 11.5 v MŠ v čase od 10:00 -12:00,musia byť dodržané hygienické pravidlá (rùško a rukavice).
Kópiu rodného listu musí zákonný zástupca doručiť do začiatku dochádzky dieťaťa do MŠ, ak tak neurobil pri podaní prihlášky.
Lekárske potvrdenie sa bude vyžadovať dodatočne,prihláška nemusí obsahovať lekárske potvrdenie. 
Prednostne sa prijímajú deti:
-ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-deti s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej
 
Aktivity pre deti
 Milí rodičia, na týchto stránkach nájdete inširáciu aktivít, ktoré vaše deti zabavia a zároveň naučia. Ak by mal niekto záujem o zaslanie nejakých konkrétnych materiálov pre rozvoj detí  v konkrétnej oblasti napr. matematika, jazyk a komunikácia, grafomotorika a pod. napíšte meil na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. preberieme to s triednymi učiteľkami vašich detí a radi vám materiál zašleme.  

http://planetavedomosti.iedu.sk/
https://www.hravozdravo.sk/category/hravo/podla-typu/hry-aktivity-na-doma/
https://www.vcielka.online/
 
Oznam
 Prevádzka Materskej školy je od 30.3.2020 prerušená do odvolania. 

Žiadame rodičov,aby neuhrádzali mesačný poplatok.
 
Karneval
 Na známosť sa všetkým dáva, že sa uskutočnila karnevalová sláva. Kvôli vysokej chorobnosti detí bol karneval v KD zrušený, preto sa pani učiteľky rozhodli deťom spríjemniť tento deň v MŠ. Veľké nadšenie a úsmev na tvári v nich vyvolalo to, že v maske mohli byť oblečený už od príchodu do MŠ a mohli si ju nechať oblečenú po celý deň. Princezné, superhrdinovia, zvieratká a mnohé iné masky sa nám predstavili v tanci, ale aj v rôznych hrách a súťažiach, ktoré boli plné zábavy a smiechu. Všetky masky boli odmenené sladkou odmenou a veľkým potleskom. Deti si tento deň naplno užili vďaka pani učiteľkám Saške a Majke, ktoré pripravili bohatý program a ostatným pani učiteľkám, ktoré sa doň zapojili.


Lucia Danielová


 
Oznam

Oznamujeme zákonným zástupcom,

 

že na základe prísneho opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus),

 

je prevádzka Materskej školy v Rohožníku

 

prerušená do 27. 03. 2020 vrátane.

 

ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE

 
Oznam

Vážení rodičia!

 

V súlade s usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a tiež na základe rokovania krízového štábu obce Rohožník, Vás chceme požiadať:

Ak Vaše dieťa bolo a vrátilo sa z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, je potrebné o tejto skutočnosti informovať triedne učiteľky alebo riaditeľku MŠ.

Taktiež Vás žiadame, aby ste do MŠ nevodili deti s akýmkoľvek príznakom ochorenia, merali deťom doma priebežne teplotu a viedli ich k zvýšenej hygiene umývania rúk mydlom. Od pondelka 9.3.2020 budú triedne učiteľky okrem ranného filtra u detí vykonávať meranie teploty. Ak sa u dieťaťa preukážu príznaky choroby, bude odoslané do domácej liečby.

Keďže jedným z preventívnych opatrení je obmedzenie podávania si rúk, počas týchto dní si pri pozdrave ruky nepodávame.

 

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME

 
Čo nás čaká v mesiaci Február

1 .Výroba karnevalovej masky

2. Fašiangy – Karneval

3. Mám básničku na jazýčku, triedne kolá

4. Divadelné predstavenie
 
Myšky sa hrajú

Deti mali opäť možnosť preniesť sa do rozprávkového sveta vďaka Divadielku Dúha. 27. januára zahrali deťom divadelnú hru Myšky sa hrajú. Tentokrát sa zoznámili so starým myšiakom Filoménom a jeho kamarátmi, ktorý zvolával raz do roka myšací kongres, vždy na inom mieste planéty. Všetky myšky zúčastnené na kongrese musia predložiť výročnú správu, ako sa darí zvieratkám na svete. Lenže v tom sa nečakane niečo zmenilo. Hra poukázala na dôležitosť dochvíľnosti a plnenia si svojich povinností. Na záver malo krásne ponaučenie pre všetkých. Ďakujem za krásne predstavenie Divadielku Dúha.

Martina Fáberová

 
Žabí kráľ

Dňa 16. Januára nás prišlo navštíviť do našej MŠ Bábkové divadlo - Na Hojdačke so svojou rozprávkou – Žabí kráľ. Rozprávka priblížila deťom príbeh o kráľovi, ktorého začarovala zlá čarodejnica na žabu. Odčarovať ho  dokázala len úprimná láska. Žabí kráľ poprosil aj naše deti, či by mu nepomohli. Našli sa medzi nami čarodejníci so svojimi kúzlami, aj princezné to skúsili bozkom na líce, ale žabí kráľ sa nepremenil. Vyzeralo to, že príbeh neskončí šťastne a kráľ sa nepremení, ale zostane žabiakom naveky. Ako to už v rozprávkach býva, napokon stretol princeznú, ktorej sa to podarilo a žabí kráľ sa premenil na človeka. Nasledovala svadba veľká, ktorá možno aj tri dni trvala. Ďakujeme divadlu Na hojdačke za pekné predstavenie.

Barbara Pulmanová

 
Výtvarná súťaž
 

O tom, že máme veľmi šikovné a kreatívne deti v našej materskej škole, nikto nepochybuje. Preto sme sa rozhodli zapojiť do okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlásil Okresný úrad Malacky v spolupráci so školami a školskými zariadeniami. Deti maľovali, modelovali a tvorili na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Vznikli rôzne pekné práce, z ktorých sme vybrali tie najzaujímavejšie a zapojili ich do súťaže. Tretieho decembra sme sa zúčastnili vyhodnotenia na Okresnom úrade Malacky. V I. kategórii: materské školy – maľba a kresba obsadil druhé miesto Danko Švec. V kategórii plastické a priestorové diela získal prvé miesto Paťko Fupšo s postupom do celoslovenského kola. V tej istej kategórii bola odmenená aj Laurinka Špotáková čestným uznaním. Deťom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej materskej školy. Patrikovi držíme päste v národnom kole, ktorého vyhodnotenie bude 11.2.2020.

Barbora Gážiová


 
Rozprávka o Sláčikovom kvartete
 

V utorok 10. decembra nás v našej materskej škole navštívili umelci z Hudobného centra, ktorí nás prišli potešiť ich vianočným príbehom - "Rozprávka o sláčikovom kvartete". 

Príbeh o tom, ako je krásne na Vianoce neostať sám a byť so svojimi najbližšími.

Deti sa prostredníctvom príbehu a hry preniesli do sveta klasickej hudby, oboznámili sa s husľami, violou a violončelom. Každý hudobný nástroj stvárňoval jedného člena rodiny.

Ešte raz ďakujeme umelcom z Hudobného centra za toto krásne predstavenie. 

Barbora Božíková 


 
Alkana v ríši divov
 

„Kde je srdce, tam je láska. A kde je láska, tam je aj srdce.“

Nielen ja, ale aj deti sa každoročne tešia na nádherné muzikálové predstavenia divadla Alkana v Bratislave. Tieto predstavenia si vás získajú spevom, tancom, ale najmä šikovnosťou a talentovanosťou účinkujúcich detí. V tomto adventom období sme sa spolu s deťmi preniesli do muzikálovej rozprávky „Alkana v ríši divov“, v ktorej sme prostredníctvom malého dievčatka  zažili mnoho dobrodružstiev. V rozprávkovej krajine dievčatko cestovalo po kontinentoch a hľadalo, ako by sa mohlo volať a kde by sa usadilo. Napokon spojením písmen A-L-K-A-N-A vzniklo to najčarovnejšie meno, ktoré sa dievčatku ihneď zapáčilo. A kde by jej bolo lepšie ako medzi deťmi  v bratislavskej Dúbravke?! Rozprávka bola odohraná pri príležitosti 30. výročia založenia divadla Alkana. Prajeme im všetkým  mnoho ďalších rokov nádherného účinkovania, veľa talentovaných detí a mládeže a mnoho úspechov.

Barbora Gážiová


 

Meniny

Dnes je:
Štvrtok, 26. November 2020

Dnes má meniny:
Kornel
Zajtra má meniny:
Milan

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:109
Včera:103
Tento mesiac:2584
Minulý mesiac:3634
Celkom:267399