Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.149:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.21:43 (Connection timed out) in /home/do1512100/www_root/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1046

Náhodný obrázok

sutaz (3)
Image Detail Image Download

Zverejňovanie dokumentov


Designed by:
Asthon, s.r.o.
Podmienky vstupu do školy
Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4.2021 a manuálu "Návrat detí do škôl" platného od 19.4.2021 sa pomienky vstupu do MŠ nemenia.  
Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu.
 
Modrý pavilon
 Od 6.4.2021 t.j. utorok je v prevádzke,už aj modrý pavilon. Deti, ktoré majú naďalej povinnú karanténu si musia rodičia odhlásiť. 
 
Oznam
  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 zákonný zástupca,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0948128442 - riaditeľka MŠ
 
Karanténa
Vážení rodičia,
v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR podľa – Manuál COVID školský semafor pre materské školy zo dňa 20.10.2020 a vzhľadom na epidomologickú situáciu sa prerušuje výchovno-vzdelávacia činnosť v triede mravčekov a sovičiek od 22.03.2021 do 06.04.2021.

Vzhľadom k tomu, že boli potvrdené prípady ochorenia Covid19 u detí na modrom pavilóne - musia všetky deti daných tried dodržať 14 dní karanténu. Prosíme Vás, aby ste nepodceňovali zdravotný stav detí - ani minimálne príznaky.

Prajeme všetkým veľa zdravia.

 
Oznam
 Oznamujeme rodičom, že MŠ Rohožník bude od 3.3.2021 fungovať v režime a za podmienok ako doteraz, čiže pre všetky deti. 
 
Modrý pavilon
 Vážení rodičia,
od pondelka 1.3.2021 je opäť v prevádzke modrý pavilón. Veríme, že budeme všetci zdravi a zodpovední,aby sme mohli fungovať. Naďalej platia všetky pravidlá ohľadom prevádzky MŠ. 
 
Karantena
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 zákonný zástupca,bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
oznam
 
Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako zo dňa 26.02.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.
 
2% z daní
 Milí rodičia, spoluobčania a priatelia MŠ ROHOŽNÍK,

srdečne by sme Vám chceli v mene Rodičovského združenia pi MŠ poďakovať za poskytnutie 2% z daní v minulom roku. Peniaze získané takýmto spôsobom sme použili na obnovu ihriska pred modrým pavilónom, kde budú nové hracie prvky pre deti inštalované v marci 2021.

Budeme radi, ak nám aj v tomto roku poukážete 2% z vašich daní. Takto získané finančné prostriedky pomôžu skvalitniť pobyt detí v MŠ.

Potrebné tlačivo dostanete na triede v MŠ alebo si ho môžete stiahnuť na našej web stránke v sekcii dokumenty na stiahnuti. K tlačivu je nutné doložiť potvrdenie od zamestnávateľa. Obe tieto tlačivá nám môžete priniesť do MŠ alebo do 31.4.2021 odniesť na príslušný daňový úrad.
Ďakujeme 

 
organizácia od 8.2
 Deti, ktorých rodičia od 8.2.2021 potvrdili dochádzku, nastupujú naspäť do svojich tried. 
Prosíme rodičov ráno pri nástupe dieťaťa je nutné:
1. Vypísať a podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti - môže tak urobiť LEN zákonný zástupca dieťaťa, čiže je nutné, aby dieťa v prvý deň nástupu priviedol zákonný zástupca. 
2.  Zákonný zástupca sa musí preukázať negatívnym výsledkom testu na  ochorenie Covid -19  nie staršim ako 5.2.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenie. Všetky osoby, ktoré prídu do MŠ sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochoreni Covid-19 nie starším ako 5.2.2021.
3. Vstup do budovy MŠ je povolený, len v rúšku.
4. Pri vstupe do budovy žiadame rodičov, aby si dezinfikovali ruky.
5. Do MŠ vstupuje s dieťaťom, len jedna osoba a v šatni sa zdržuje, len čas nutný na prezlečenie dieťaťa. Žiadame rodičov, ak bude v šatni viac ako 2 rodičia s dieťaťom, aby počkali vonku a následne potom, čo osoba opustí budovu vstúpili do budovy.
6. Každému dieťaťu je potrebné umiestniť do skrinky rúško ( žiadame Vás o dodržiavanie hygieny rúška).
7. Ďalej platí prísny zákaz nosenia akýchkoľvek hračiek a predmetov.

Prosíme rodičov o mimoriadne zodpovedný prístup. Ide nám všetkým o jedno a to zaradiť deti späť do kolektívu a svojim zodpovedným prístupom verím, že sa nám podarí udržať chod MŠ tak, aby sme neohrozili zdravie detí a zamestnancov.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako zo dňa 05.02.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

 
Prevádzka od 8.2.2021
 

   Prevádzka MŠ od 8.2.2021

 

Na základe dokumentu ministra školstva „Návrat do škôl 2021“ a prerokovania krízového štábu obce Rohožník dňa 4.2.2021 je MŠ Rohožník od 8.2.2021 v prevádzke za nasledovných podmienok:

1.Výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho zabezpečovania v Materskej škole v Rohožníku sa od 08.02.2021 môžu zúčastniť:
-
 deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu na výchovno-vzdelávací proces disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie staršímako zo dňa 05.02.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace. Zákonný zástupca má povinnosť  pri nástupe dieťaťa sa negatívnym výsledkom testu preukázať pedagogickému zamestnancovi.

Pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako zo dňa 05.02.2021 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy.

 

Z organizačných dôvodov je potrebné nástup dieťaťa do MŠ nahlásiť a to do 5.2.2021 do 12:00 h. Ak je nástup dieťaťa v iný deň ako 8.2.2021, vždy minimálne jeden deň vopred do 12:00 h. dieťa treba nahlásiť meilom na   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Deti, ktoré momentálne MŠ navštevujú nieje nutné nahlasovať.

Dôrazne žiadame rodičov, aby k celej veci pristupovali mimoriadne zodpovedne. Ide nám ako aj Vám o bezpečnosť a zdravie vašich detí ako aj personálu MŠ, bez ktorého nieje možná prevádzka. Ak máte nariadenú karanténu to znamená, že sa vzťahuje aj na vaše dieťa žijúce v spoločnej domácnosti. Žiadame tiež zákonných zástupcov, ak sa necítia dobre alebo je niektorý člen ich domácnosti chorý, aby deti do MŠ neprivádzali.

 
Predškoláci
Rodičom detí navštevujúcich predškolský ročník materskej školy ponúka CPPPaP v MA možnosť zúčastniť sa online prednášky, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch materskej školy. Viesť ju budú psychologičky Mgr. Drahošová a Mgr. Ernstová.

Milí rodičia,

ponúkame vám možnosť zúčastniť sa online prednášky  "Ako pripraviť dieťa na vstup do školy", ktorá sa bude konať cez Teams:

-v pondelok 01.02.2021 o 17:00

-v stredu 03.02.2021 o 17:00

-v piatok 05.02.20210 o 17:00

-v pondelok 08.02.2021 o 17:00

-v stredu 10.02.2021 o 17:00

-v piatok 12.02.20210 o 17:00

 

Porozprávame sa o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy.

Svoj záujem o účasť na stretnutí nahláste na mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

 
Nástup od 25.1.2021

Prevádzka MŠ od 1.02. 2021  naďalej pokračovať len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pre rodičov, ktorí spĺňajú danú podmienku platí tiež podmienka preukázania sa negatívnym výsledkom testu na COVID19  nie starším ako 72 hodín ( pri nástupe dieťaťa ) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace. 


tzn. musí byť otestovaný zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom a tiež osoba, ktorá vodí a vyzdvihuje dieťa z MŠ

 

Pre osoby, ktoré nedisponujú pri nástupe dieťaťa negatívnym výsledkom testu na COVID19 nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 3 mesiace platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu Materskej školy v Rohožníku

Deti, ktoré momentálne MŠ navštevujú netreba prihlasovať, len deti, ktoré nenavštevujú momentálne MŠ a rodičia sľňajú dané podmienky treba nahlásiť na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 29.1.2021 do 10:00 hod. 

 
mesačný poplatok
Prosíme rodičov, aby neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu za mesiac január

( poplatok,kt. uhrádzate do 10. dňa v mesiaci ).

Šek obdržíte, až po nástupe dieťaťa do MŠ. 
 
Návrat do MŠ
 Na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 od 11. januára budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Z organizačných dôvodov preto žiademe rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu, aby záujem o MŠ od 11.1.2021 nahlasili riaditeľke školy do 6.1.2021 do 9:00 hod. t.j. streda. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Do meilu prosíme uviesť meno dieťaťa/detí a triedu, ktorú navštevuje.

Na základe zisteného záujmu, budú rodičia informovaní o organizácii MŠ od 11.1.2021

Prosíme rodičov,aby vzhľadom k epidemologickej situácii pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne.

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/?fbclid=IwAR3M-0TZSwUl8fZJazxtBBfvecMTIpw-CmmXWYE8s-EgqDdSdJxNI8CB0N8

 
Predĺženie zatvorenia
 
Materská škola bude
 
v dňoch 7.1 - 8.1.2021 zatvorená.


O ďalšom postupe Vás budeme informovať na webovej stránke MŠ.

Prosíme rodičov o priebežné sledovanie. 
 
oznam
Zoznam detí pre školský rok 2020/2021 . Zaradenie detí do pavilónov podľa mesiaca narodenia.

Modrý pavilón - predškoláci ( deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
Zelený pavilón hore  - deti vo veku od 10/2016 - 8/2017
Zelený dole -  9/2017 - 8/2018
Žltý pavilón hore - 6/2016 - 9/2016
Žltý dole - 9/2017 - 05/2018
Oranžový pavilón dole - 1/2016 - 9/2016
Oranžový hore - 9/2015 - 1/2016

Menný zoznam detí nájdete uverejnený 2.9 na dverách jednotlivých budov. Žiadame rodičov, aby vstupovali LEN do budovy, kde je zaradené ich dieťa.

 
sk.r. 20/21
 

Školský rok 2020/2021 sa začína dňa 2.9.2020. Deti sa do MŠ privádzajú od 6:15 do 8:00 hod.
O 8:00 hod. sa budovy MŠ uzamykajú. Prevádzka MŠ jeod 6:15 do 16:15 hod.

Deťom do MŠ prvý deň treba priniesť papučky a pyžamko. V súvislosti s opatreniami Covid-19 sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

-          Do budovy MŠ môže rodič vstúpiť LEN s rúškom na tvári

-          Do MŠ privádza dieťa jeden zákonný zástupca a v budove sa zdržiava max. 10 min

-          Pred vstupom do budovy si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom nachádzajúcim sa pri vstupe do budovy

-          Je prísny zákaz nosenia akýchkoľvek vecí z domáceho prostredia ( hračky, vankúše a pod. ) rodič dieťaťu dá do skrinky len vrecúško s náhradným oblečením a dievčatám vlastný hrebeň

-          Do skrinky dieťaťu treba umiestniť náhradné rúško (pre prípadné podozrenie Covid19)

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,

-          Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

-          Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený výtok z nosa – nádcha, bolesť uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty na koži) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

-          Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy pre školský rok 2020/2021, v opačnom prípade môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z materskej školy na toto obdobie. Pokyny sú uverejnené v priestoroch MŠ.

 
oznam
Vážení rodičia,
oznamujem Vám, že k žiadosti o prijatie dieťaťa na š.r. 2020/2021 je potrebné doložiť do 30.6.2020 potvrdenie od lekára a kópiu rodného listu dieťaťa ( ak ste už niečo doložili, nieje nutné opakovane). Potrebné doklady môžete doručiť do MŠ od pond. do pia. v čase od 8:00 do 16:00 do oanžovej budovy. Žiadame Vás, aby ste nevstupovali do budovy,treba zazvoniť.
 
strava

V čase mimoriadnej situácie od 01.06.202 je možné prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 6:00hod.v daný deň

Možnosti odhlasovania zo stravy:

telefonicky na tel.č 034/6588822

mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

do zošita pri triede

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie /
Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod./ sa v čase mimoriadnej situácie od 01.06.2020 výdaj stravy pre zákonných zástupcov dieťaťa nezabezpečuje,
nakoľko školská jedáleň nedisponuje výdajným okienkom. Za včasné neodhlásenie dieťaťa zo stravy sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Meniny

Dnes je:
Sobota, 17. Apríl 2021

Dnes má meniny:
Rudolf
Zajtra má meniny:
Valér

Anketa

Ako sa Vám páči naša nová webstránka?
 

Aktuálny čas

Ulti Clocks content

Návštevníci


Dnes:73
Včera:101
Tento mesiac:2035
Minulý mesiac:4451
Celkom:287074